חברת תהילים

אל נשות ובנות ישראל היקרות


אשר בזכותן נגאלו ישראל ובזכותן עתידין להיגאל!

כולנו חשות במוראה של התקופה כשיום יום קללתו מרובה
משל חברו וצרות רבות ורעות פוקדות אותנו חדשות לבקרים ה' ירחם ויציל.

הבה ניקח אומנות אימותנו בידינו!

נשפוך נפשנו כמים, בתפילה לפני שוכן שמים,
ונזכה לגשם ומים וברכות מלוא חופניים.


תהילים בהתכנסות

"ומצוה שעושים אותה הרבה בני אדם בשותפות,
כל אחד נוטל שכר כאילו עשאה כולה לבדו.."
(כאילו סיים את כל הספר לבדו) (שדי חמד מ. ערך מצוה)

 

 

נשים יקרות!

פונות אנו אליכן בשם הרבנים שליט"א, אשר בקשו לחזק את ידינו בענין "הקבוצות של התהילים" בארץ ובעולם אשר השפעתן גדולה מאד שהיא מגן ומחסה בכל עת צרה וצוקה בכל הדורות כמובא בספרים הקדושים, ועל כן נתבקשנו ע"י הרבנים שליט"א בעת הזו שידוע המצב החמור השורר בארצנו הקדושה כאשר דם אחינו נשפך כמים, אבות ואמהות נגדעים באיבם באסונות מחרידים, ומחלות קשות ומרות, ושוועת אלמנות ויתומים עולה השמימה.

 

ואין עת צרה גדולה מזו שחייבים אנו לצעוק ולחלות פני ה' בתפילה ותחנונים ולכן עלינו להוסיף עוד נשים בקבוצות באמירת תהילים אשר היא לנו החומה הבצורה אשר תוכל לעזור ולהגן עלינו ובפרט בשלב האחרון שלפני בא משיח צדקינו.

 

עוד עלינו להדגיש את מעלתם וחשיבותם של כל אותן נשים צדקניות שעוזרות ומסייעות לארגן קבוצות תהילים וכתוב בספרים הקדושים -
"שכל מי שעושה צעד אחד לזכות את הרבים
הקב"ה חוסך ממנו 500 צעדים בחייו הפרטיים".

 

וכן עלינו להיות ערוכות ומוכנות לכל קריאת הרבנים שליט"א באם יצטרכו להוסיף ולחזק אמירת התהילים ולכנס את הקבוצות, וע"י זה נזכה לקבל פני משיח צדקנו ולא מתוך יסורים אלא מתוך רחמים ושמחה בקרוב בימינו אמן.

מכתב אישי

למקיימות כינוסי קבוצות תהילים בבתיהן עליכן השלום!

ידוע לכל אחת ואחת מאיתנו שכח התהילים הוא הכח החזק ביותר למנוע ולהסיר מעלינו גזרות וסכנות, וכך נהגו בכל הדורות לכנס את הציבור לאמירת התהילים בעת סכנה.

כולנו תקוה לה' שלא יבוא חס ושלום מצב מסוכן לנו ולכל ישראל בכל מקום שהם. אמנם כיון שהמצב כיום מצב מסוכן לעם היושב בציון ובגולה, אזי נא לא לשכוח שיש בידינו את כח ההגנה החזק- קבוצות התהילים, ולכן עלינו בכל מקום בו נמצאים לכנס את קבוצות התהילים לאמירת תהילים,
כי בידינו- בכח תפילתינו - לפעול ישועות עלינו ועל הכלל כולו.

בפגישתנו השבועית לאמירת תהילים אנו פועלות למנוע כל סכנה שלא תבוא חס ושלום, אבל בשעת הסכנה ממש לא עלינו, ההתכנסות לאמירת התהילים, בכוחה להעביר את רוע הגזירה מעלינו ולהופכה לטובה.

והנה במסכת אבות כתוב - "במקום שאין איש השתדל להיות איש"
ולכן כל אחת מאיתנו תעזר כח כגיבור - חיל, והחלש יאמר גיבור אני, לכן כל אחת מאיתנו במקומה תארגן ככל אשר ביכולתה לכנס את הציבור לאמירת התהילים, ובעזרת ה' נזכה לראות ישועות וניסים גדולים.

יעזור ה' ויציל אותנו מכל גזירות רעות וקשות ויקבל תפילתנו שלא נצטרך לעמוד בנסיונות קשים ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

 

ארגון התהילים בקבוצות העולמילהצטרפות, ניתן להתקשר ל - 0527-684-906
נא להתקשר בשעות 4-6 אחר הצהריים.

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 5499719 פעמים
היום - 28/05/18