נספח 1 - גלות ערב רב

נבואות שהתגשמו

פרק מתוך החוברת  "אמת1 - מסר מיוחד לדור אחרון"
מאת הרב אלכסנדר אריה מנדלבויים

גלות ערב רב

הגאון מוילנא מביא על פי הזוהר‮ (‬ביאור הגר"א לתיקוני זוהר חדש דף כ"ז ע"ב‮)‬,‮ ‬שבעקבתא דמשיחא,‮ ‬נשמות הערב רב יתפסו את השלטון,‮ ‬ויהיו ראשי העם,‮ ‬שנאמר‮ (‬איכה א‮' ‬ה‮')‬:‮ "‬היו צריה לראש‮"‬,‮ ‬והם יתנהגו בחוצפא רבה,‮ ‬וינסו להשפיע מההשקפות האפיקורסיות שלהם על בני ישראל המאמינים.
וזה לשון הגר"א‮ (‬אבן שלמה פרק י"א ו‮')‬:‮ "‬הערב רב...‮ ‬הם פורקי עול מלכות שמים,‮ ‬והם דבוקים מאוד בישראל וישראל לומדים ממעשיהם והם העשירים הגאוותנים...‮ ‬והם גורמים כל ביטול תורה ואריכת הגלות...‮ ‬הם הרודפים אחר התאוה...‮ ‬הם ראשי ישראל בגלות וגוזלים לעניי ישראל...‮ ‬ומתרפים לעשות גמילות חסדים וצדקה עם בעלי תורה,‮ ‬ומזלזלין בתלמידי חכמים...‮ ‬וזה מרומז בכתוב‮ (‬בראשית ל"ג ב‮') '‬וישם את השפחות וילדיהן ראשונה‮' ‬-‮ ‬הם הערב רב שהם ראשי העם,‮ '‬ואת לאה וילדיה אחרונים‮' ‬-‮ ‬הם העמי הארצות הטובים הכפופים תחת הערב רב,‮ '‬ואת רחל ואת יוסף אחרונים‮' ‬-‮ ‬הם התלמידי חכמים שהם שפלים מכולם והם נקראים על שם רחל שהיא עקרת הבית...‮ ‬והם‮ [‬תלמידי חכמים‮] ‬מבוזין בגלותא בתראה ונרדפין מן הערב רב וכמ"ש‮ (‬סוטה מ"ט ע"ב‮) ‬וחכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו‮"‬.‮ ‬על דרך זה כותב הר"י מיגאש‮ (‬שו"ת סימן מ‮')‬:‮ "‬דור שבן דוד בא יהא בו שנאה יתירה מן הרשעים בתלמידי חכמים‮"‬.
לא צריכים להתאמץ הרבה לראות כיצד דברי הגר"א שנכתבו לפני כמאתיים שנים,‮ ‬מתקיימים לעינינו.‮ ‬שאנו ברור נמצאים ב'גלות ערב רב‮' ‬-‮ ‬יהודים רודפים אחר התאוה,‮ ‬והם פורקים עול שמים ונלחמים בכוח נגד כל ערך תורני,‮ ‬ונגד לומדי התורה שבדור.‮ ‬ולפי דברי הגר"א,‮ ‬זה סממן ברור לביאת המשיח בקרוב.
נתבונן עתה במשמעות הדברים.‮ ‬מה הוא תוכן ענין‮ '‬גלות ערב רב‮'‬,‮ ‬ומה הקשר בין גלות ישמעאל,‮ ‬לבין‮ '‬גלות ערב רב‮'? ‬כדי ליישב את השאלה הזאת,‮ ‬עלינו להתבונן‮ ‬-‮ ‬מי זה הערב רב שעליו דובר,‮ ‬ומאיפה‮ '‬נולדו‮' ‬ונתהוו אלו‮?


ערב רב‮ ‬-‮ ‬מצרים
"וגם ערב רב עלה אתם‮" (‬שמות י"ב ל"ח‮)‬.
במדרש של רבי שמעון בן יוחאי כותב‮ (‬מכדרשב"י כי תשא קצ"א‮)‬,‮ ‬שהערב רב שהצטרפו לעם ישראל בזמן יציאת מצרים,‮ ‬הורכבו בעיקרו מהמצריים שהתגיירו אז באותה עת.
לפי הדברים הללו נוכל להניח,‮ ‬שטומאת הערב רב של ימינו‮ (‬שהם נשמת הערב רב יוצאי מצרים‮ ‬-‮ ‬גר"א‮)‬,‮ ‬מקבילה לטומאת המצריים שיצאו ממצרים,‮ ‬שבה טמונה שורש נסיון דורנו.

"‬תרבות‮" ‬מצרים
כמה מילים על טומאת ו"תרבות‮" ‬מצרים.
כפירה והרגשת‮ "‬כוחי ועוצים ידי‮" ‬היתה בודאי מיסודות‮ "‬תרבות‮" ‬מצרים.‮ ‬פרעה מלך מצרים היה השליט החזק ביותר בתקופתו,‮ ‬והוא תלה את כל עוצמתו בעצמו,‮ ‬כמאמר הפסוק‮ (‬יחזקאל כ"ט ג‮')‬:‮ "‬לי יארי ואני עשיתני‮"‬.‮ ‬ומפרש רש"י‮ (‬שם‮)‬:‮ "‬לי יאורי‮ ‬-‮ ‬איני צריך לעליונים כי יש לי יאורי מספיק כל צרכי.‮ '‬ואני עשיתני‮' ‬-‮ ‬בגבורתי ובחכמתי הגדלתי גדולתי וממשלתי‮"‬.
העוצמה שניתה לפרעה הוא שגרם לו להתחצף כלפי שמיא,‮ ‬ולומר‮ (‬שמות ה‮' ‬ב‮')‬:‮ "‬לא ידעתי את ה‮' ‬וגם את ישראל לא אשלח‮"‬.
בנוסף על הכפירה,‮ ‬מצאנו במצרים בחינה נוספת של טומאה.‮ ‬אמרו חז"ל‮ (‬קידושין מ"ט ע"ב‮)‬:‮ ‬עשרה קבים כשפים ירדו לעולם,‮ ‬תשעה נטלה מצרים‮"‬.‮ "‬תרבות‮" ‬הכשפים שהיתה במצרים,‮ ‬הגיע לשיא כמו שאמרו חז"ל‮ (‬אבות דרבי נתן כ"ח‮)‬:‮ "‬אין לך כשפים ככשפים של מצרים‮"‬.
הכשפים הוא אחד הענינים המופלאים הנמצאים בעולם.‮ ‬הקב"ה,‮ ‬מצד אחד,‮ ‬קבע חוקי טבע מוגדרים בבריאה.‮ ‬ומצד שני ברא כוח‮ '‬כישוף‮' ‬שבאפשרותו לשנות ולבטל את החוקים הטבעיים,‮ ‬כדברי חז"ל‮ (‬סנהדרין ס"ז ע"ב‮)‬:‮ "‬כשפים‮ ‬-‮ ‬שמכחישים‮ [‬משנים ומתנגדים‮] ‬פמליא של מעלה‮ [‬בכוחות הטבעים של הבריאה‮]"‬.‮ ‬בכוח הכישוף להפוך דבר אחד לדבר אחר‮ ‬-‮ ‬עד שהדבר נראית ממש כמו אותה מציאות,‮ ‬והכל דמיון ותעתוע עיניים,‮ ‬לדוגמא הגמרא מספרת‮ (‬סנהדרין ס"ז ע"ב‮)‬,‮ ‬שזעירי קנה חמור במצרים,‮ ‬וכאשר בא להשקותו,‮ ‬שפך עליו מים ונמס הכישוף,‮ ‬ונעשה החמור דף של גשר‮!


השחרור ממחויבות
ונראה כי שני הענינים הללו שאנו מוצאים במצרים‮ ‬-‮ ‬שורשם אחד.
גם הכפירה וגם הכשפים מטרתם לאפשר לאדם לפעול כרצונו,‮ ‬בבחינת‮ '‬פרא‮'‬,‮ ‬בלי להיות מוגבל לחוק מסויים ודבר מגביל.‮ ‬הכפירה משחררת את האדם מלהיות משועבד לאדון כל הארץ,‮ ‬והכישוף נותן לאדם את האפשרות להשתחרר מסדר העולם,‮ ‬וליצור מערכת מציאות המותאם לרצונו האישי.
הרי התבאר לנו התוכן של טומאת מצרים,‮ ‬עתה נעבור חזרה ל"תרבות‮" ‬ימינו שכאמור הוא מושרש ב"תרבות‮" ‬מצרים.


תרבות הפרא של ימינו
אם נתבונן ב"תרבות‮" ‬הסובבת אותנו נראה,‮ ‬כי אותה‮ "‬תרבות‮" ‬טמאה של ראשית גלויות ישראל חוזרת ומתגלית עתה בסוף גלויות ישראל,‮ ‬כדברי שלמה המלך‮ (‬קהלת א‮' ‬ט‮')‬:‮ "‬מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש‮"‬.
הערב רב של ימינו חוזרים שוב על הסיסמה של פרעה מלך מצרים‮ ‬-‮ "‬מי ה‮' ‬אשר אשמע בקולו‮"‬,‮ ‬הם הדוגלים בדגל הכפירה בבחינת‮ "‬כוחי ועוצם ידי‮"‬,‮ ‬סומכים על כוחם,‮ ‬כופרים במלכות שמים,‮ ‬ונמנעים מלתמוך באותם תלמידי חכמים המגלים את כבוד ה‮' ‬בעולם.
בנוסף על כך,‮ ‬הולכת ומתרבה בעולם‮ "‬תרבות‮" ‬המקבילה ל"תרבות הכישוף‮" ‬של מצרים.‮ "‬תרבות‮" ‬הבנויה על דמיון ובריחה מהמציאות הכובלת.
ניקח לדוגמא ה'ספורט‮'‬,‮ ‬התופס מקום נכבד בכל כלי התקשורת העולמיים.‮ ‬אדם שלא הורגל לזה אינו מסוגל להבין:‮ ‬מה מעניין במשחקי הספורט,‮ ‬ומה מעורר אלפי איש להתעורר ולהריע בחוזקה כאשר בן אדם מצליח להכניס כדור בין שתי מקלות‮? ‬אמנם שורש הדבר הוא,‮ ‬לתת ערך רציני לענין לא רציני,‮ ‬כדי להראות שהעולם הוא לא רציני‮!
כמו כן מתרבה בימינו‮ "‬תרבות‮" ‬הבידור,‮ ‬הבילוי,‮ ‬המוזיקה הפראית,‮ ‬הדיסקו,‮ ‬הסרטים,‮ ‬משקחי מחשב,‮ ‬האינטרנט,‮ ‬הסמים‮ ‬-‮ ‬כל עניני‮ "‬כישוף‮" ‬הללו,‮ ‬פרי יצירת העידן המודרני‮ ‬-‮ ‬הם צורות ואופני בריחה מהמציאות הכובלת,‮ ‬שעל ידי יצירת מערכת דמיונית זו,‮ ‬האדם מנסה לברוח מהמציאות הכובלת אותו ולהתאים את הכל לרצונו ותאוותו.
אמנם הערב רב של ימינו‮ (‬יהודים ששורשם מהערב רב‮)‬,‮ ‬מרימים את דגל אותה‮ "‬תרבות‮" ‬שמקורה בארצות ה"נאורות‮" ‬של העולם,‮ ‬וחיים חיי הפקר בלתי מחייבים.‮ "‬תרבות‮" ‬זו גורמת גם להנהגת המתירנות והפריצות,‮ ‬שגם היא שורשה בטומאת מצרים‮ (‬שהמצריים היו מקוללים בענין זה יותר מכל האומות‮ ‬-‮ ‬רש"י ויקרא י"ח ג‮')‬.
‮"‬תרבות‮" ‬זו משפיע על כל מהלך המחשבה של הדור,‮ ‬עד שקשה למצוא אדם הנקי לגמרי מאותה השיטה הגורסת כי עיקר מגמת האדם בכל עניינו הוא להיות משוחרר ובלתי כבול‮ ‬-‮ ‬הפך השיעבוד לה‮'‬.


מידה כנגד מידה
כבר התבאר בתחילת ספר זה,‮ ‬כי כוח של אומה לשעבד את ישראל ניתן על ידי ישראל בעצמם,‮ ‬שככל שהם פגומים במידה הרעה של אותה אומה,‮ ‬כך יהיה לאותה אומה הכח לשעבד את ישראל.‮ ‬אמנם הדברים נראים לעין,‮ ‬שככל שמתגברת השפעתה של אותה‮ "‬תרבות‮" ‬בעולם,‮ ‬כך מתגבר כוח ה"פרא‮" ‬של ישמעאל להתנגד לכל סדר ומשטר,‮ ‬בבחינת‮ "‬ידו בכל...‮"‬,‮ ‬והוא אשר מקנא את קנאת ה‮' ‬כנגד רוח המתירנות‮ (‬כמבואר במאמר הקודם‮)‬.
ואכן הטרור המוסלמי מגיע לכל מקום בעולם,‮ ‬והוא כבר הצליח לערער ולהחליש במקצת את‮ "‬תרבות הפרא‮" ‬של העולם המערבי.‮ ‬שמאז הפיגוע בבנין התאומים,‮ ‬העולם אינו כפי שהיה,‮ ‬ולכל אחד ברור היום כי העולם אינו מגרש משחקים,‮ ‬כי‮ "‬היום לעשותם‮" ‬-‮ ‬עולם הזה הוא מקום העמל והעבודה,‮ ‬ורק‮ "‬למחר‮" ‬בעולם הבא‮ ‬-‮ "‬לקבל שכרם‮" (‬תנחומא בראשית א‮')‬.


סיום
לצערנו,‮ ‬אנו עומדים היום בלב מלחמה כפולה‮ ‬-‮ ‬מלחמת התרבות של ערב רב,‮ ‬ומלחמת דמים של ישמעאל.‮ ‬אמנם,‮ ‬ככל שננקה את עצמנו מהשפעת‮ "‬תרבות הפרא‮" ‬של הערב רב,‮ ‬כך ננצח במלחמת הדמים נגד ישמעאל.
וה‮' ‬יתן לנו אומץ וגבורה להתגבר על כל אויבנו מבפנים ומבחוץ,‮ ‬ונזכה לקבל פני המשיח מתוך שמחה,‮ ‬במהרה בימינו אמן.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7812388 פעמים
היום - 05/03/24